สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์โดยส่งผลงานไปยังศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ความเห็นถูกปิด