สมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. และร่างแก้ไขเพิ่มพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 การปรับเพิ่ม ค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน


by

Tags:

Comments

53 ตอบกลับไปที่ “สมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือนประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. และร่างแก้ไขเพิ่มพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 การปรับเพิ่ม ค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน”