รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย แจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๗ ปี ณ วันที่เริ่มงานและปฏิบัติงาน ณ MRC Regional Flood Managementand Mitigation Center กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ ส่งเอกสารการสมัครให้สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยโดยตรง ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : fad.onwr@gmail.com ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด โดยสแกน OR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้


Posted

in

by

Tags: