ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ในรูปแบบเวทีเสวนา “การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาเซียน” และ “การพัฒนาสินค้าชุมชนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดี” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Grande Center Point เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจัดทำเป็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอให้ท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้


Posted

in

by

Tags:

Comments

57 ตอบกลับไปที่ “ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)”