การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์หนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภาพร้อมปากกาอัจฉริยะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนตามหนังสือดังกล่าว มีการใช้งานร่วมกับปากกาอัจฉริยะ ทำให้การเรียนการสอนและการค้นคว้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว อันเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างมาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือดังกล่าว โปรดนำสำเนาหนังสือฉบับนี้ (ที่ รภ ๐๐๐๔ / ว ๗๒๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) พร้อมใบตอบรับ ไปติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ นายเศกสรร ศึกษาการณ์ หรือนางสาวรุจิเรข กิมประพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น