ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบ “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ ขอเรียนเชิญท่านและ
บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบ “กองทุนช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ร่วมทำบุญได้ที่บัญชีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เลขที่บัญชี 606-0-67386-4 ธนาคารกรุงไทย
และขอให้แนบหลักฐานการโอนเงินผ่าน QR code ด้านล่างหนังสือนี้ ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้
จงดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ


by

Tags: