ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมจัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษา สร้างสรรค์ผลงานคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) ที่มีเนื้อหาการเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมือง ค่านิยมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมในการประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หัวข้อ “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้ที่สนใจทราบ และผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของโรงเรียน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายสุเมธา โอษะคลัง พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน


by

Tags: