ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน.ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การประกวด “บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดแสดงความสามารถด้านดนตรีในประเภทแต่งเพลง ร้องเพลง และแสดงวงดนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป ได้มีเวทีแสดงออกถึงความรักสถาบัน และความสามัคคีผ่านความสามารถด้านดนตรี กิจกรรมจะดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ไม่แสวงหารายได้ สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการแสดงความสามารถด้านดนตรี จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ครั้งที่ ๒ เพื่อเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ และสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันเอกหญิงนุชระวี แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ กอ.รมน.ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๖ ๑๕๐๒ หรือสามารถติดตามได้ที่ Facebook : บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือสำนักเลขานุการ กอ.รมน.ที่แนบมาพร้อมนี้

 


Posted

in

by

Tags: