ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมุ่งบทบาทของการเป็น Smart Connector ที่พร้อมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน เพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างประเทศที่ทันสมัยและชีวิตคนไทยง่ายขึ้น (Smart Nation Smart Life) อันจะนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ในฐานะหน่วยงานหลักของชาติที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ในการนี้ จึงได้กำหนดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่แนบมาพร้อมนี้ 


Posted

in

by

Tags: