ข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดส่งข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการสนับสนุนโครงการรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชน ทราบข้อมูลจุดบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนโครงการรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่แนบมาพร้อมนี้ 


Posted

in

by

Tags: