ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภาพเล่าเรื่อง และกดไลด์ กดแชร์ “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้มีการขับเคลื่อนเรื่อง ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร เป็นวาระของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อกระตุ้นกิจกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการศรีสะเกษเมืองสมุนไพร จึงได้กำหนดกิจกรรมการประกวดคลิป วีดีโอสั้น ภาพเล่าเรื่อง และกดไลค์ กดแชร์ “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภาพเล่าเรื่อง และกดไลค์ กดแชร์ “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร” ให้บุคลากรในสังกัด หรือผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด โดยสแกน OR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้


Posted

in

by

Tags: