ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทย

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักกรอบความร่วมมืออาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ระดับ ประเทศ ของประเทศไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ประเภทองค์การนอกภาครัฐ (Non-Governmental Organization : NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization : CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประเภทละ ๑ รางวัล เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๖ (The 6th ASEAN Leadership Award) ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๑๓ (The 13th Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทย เพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียน ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ ๖ ให้บุคลากรในสังกัด หรือผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตาม OR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งมาพร้อมนี้


Posted

in

by

Tags:

Comments

24 ตอบกลับไปที่ “ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทย”