จัดส่งวารสาร InterEcon Newsletter

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศ โดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (globthailand) ได้จัดทำวารสาร InterEcon Newsletter ฉบับที่ ๑๙ (Volume ๑/๒๕๖๖) เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทการทูตเศรษฐกิจ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการไทย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอส่งวารดังกล่าว มาให้ท่าน เพื่อใช้ประโยชน์ และโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ สามารถสืบค้นวารสารฉบับออนไลน์ทั้ง ๑๙ ฉบับ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ globthailand.com และช่องทาง Social media ตาม OR Code ท้ายหนังสือจังหวัดศรีสะเกษที่ส่งมาพร้อมนี้


Posted

in

by

Tags:

Comments

25 ตอบกลับไปที่ “จัดส่งวารสาร InterEcon Newsletter”