โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ – ๑๔ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เป็นผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน นวัตกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศ และได้รับรางวัลระดับชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ ๑) เพื่อจัดนิทรรศการการแสดงผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด) ๒) เพื่อประสานความร่วมมือต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัลกับภาคธุรกิจสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ในเชิงพาณิชย์ และ ๓) เพื่อขยายผลสิ่งประดิษฐ์ของสถาบันอาชีวศึกษาไปสู่ระบบอุตสาหกรรมแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลด E-book รายการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ได้ที่ http://online.๓dpageflip.com/gexo/cqcz/mobile/index.html

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น