ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศบข.กอ.รมน.) ว่า นายกรัฐมนตรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้อนุมัติแผนขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายตามลำพังในมิติเชิงพื้นที่ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมตารางประสานสอดคล้องประกอบแผนขับเคลื่อนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายและสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามตารางประสานสอดคล้องดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน อันเป็นแนวทางหนึ่งตามมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายตามลำพังในมิติเชิงพื้นที่ และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตระหนักรู้แก่ประชาชนอันเป็นแนวทางหนึ่งตามมาตรการป้องกันการก่อเหตุร้ายตามลำพังดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ช่วยกันปลูกฝังค่านิยมไทย ส่งเสริมให้มีจิตเมตตาสาธารณะ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว

๒. ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน พยายามสร้างบรรยากาศอันดีในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมให้มีการตระหนักรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันสิ่งบอกเหตุ และการสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังป้องกัน

๓. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการให้ความรู้ โดยสอดแทรกการอบรมเยาวชน และสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันสิ่งบอกเหตุ และการสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ เฝ้าระวังป้องกัน

๔. สถานประกอบการพยาบาล มีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามข้อมูลอาการของผู้ป่วยทางจิตเวช โดยอาศัยครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นแนวร่วมในการติดตามพฤติกรรม และเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย

๕. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบเว็บไซต์ และสกัดกั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์

๖. ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ช่วยกันตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด ในทุกพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๗. เครือข่ายข่าวและประชาคมข่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอส่งเอกสาร “การก่อเหตุร้ายตามลำพัง…ภัยคุกคามใกล้ตัว” ให้สถานศึกษาในสังกัด พิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น