ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ ๒. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แก่เครือข่ายบุคลากรในสังกัด และประชาชนผู้สนใจ ส่งโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และส่งต้นฉบับแบบเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย ๒ จำนวน ๑๐ ชุด ที่มีเนื้อหาตรงกับไฟล์ที่แนบ ไปยังผู้อำนวยการสถา บันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๐๙ – ๑๓๑๐ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนด จากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น