โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนครูปฏิบัติงานสอนระหว่างกัน โดยครูเกาหลีเข้าร่วมโครงการในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครูไทยจะเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสาธารณรัฐเกาหลี

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่ครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ จัดทำใบสมัครส่งไปยัง สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหากผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ลงนามอนุญาตเบื้องต้นในเอกสาร ทั้งนี้ ให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางอีเมล์ Relationsgroup@hotmail.com โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ และหากผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. ชั้น ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น