ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดจัดอบรมขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าชม เฝ้าฟังรายการ เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้เบิกค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จากสำนักงาน กสทช. โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทราบ และส่งรายชื่อไปที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการอบรม ในวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น