ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๐๙๗๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำ ในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑ – ๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือท่าน ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานมหกรรมฯ ดังกล่าวซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดการจัดงานมหกรรมฯ โดยสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น