การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วยสำนักงาน สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ผู้ที่มีประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อรับรางวัล จะต้องยื่นใบสมัคร ต่อผู้อำนวยการ สนง. สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ความเห็นถูกปิด