การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562

ด้วยมูลนิธิมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามมัญและสายอาชีพ รายละเอียดตามเอกสานแนบบ

ความเห็นถูกปิด