ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมของโรงเรียนในเขตบริการของสหกรณ์ 14 เขต ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมส่งเสริมการ ออมฯ ในโรงเรียน

ในการนี้ สหกรณ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้เสนอโครงการของโรงเรียน พร้อมงบประมาณ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สหกรณ์ฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เขตละ 1 โครงการ หรือเขตละไม่เกิน 10,000 บาท รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น