อบรมสัมมนาหลักสูตร 300

ศูนย์ส่งเสริมบุคลากรเพื่อสังคม ได้จัดอบรมสัมมนาการบริหารการเงิน การคลัง การงบประมาณ และพัสดุ จำนวน 7 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่แนบ


by

Tags: