เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี

ด้วย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นศูนย์เรียนรู้และปลุกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้บำบัดน้ำเสีย แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี หากสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น