คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ รุ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ


by

Tags: