กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

ตามที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำหนดจัดโครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวด และเผยแพร่ทางสื่ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาถิ่นในการเล่าเรื่องได้อย่างถูกต้อง ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ไปยังสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร พร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่องความยาว    ๕ นาที ที่ได้ทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม มาตามช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐ ๙๕๒๗๗๖๘, ๐๘๒ ๙๑๖ ๐๗๕๖, ๐๙๔ ๙๒๕ ๙๒๕๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (สแกน QR Code)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น