สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ตามแฟ้มแนบ

ความเห็นถูกปิด