การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก

ด้วย มีหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือต้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ไปยังหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

๑. การประชาสัมพันธ์การประกวด GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) ๒๐๒๑ และการประกวด Thailand Junior water Prize (TJWP) ๒๐๒๑ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

๒. การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กรุงเทพมหานคร จากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พิจารณาแล้ว เพื่อให้สถานศึกษาเข้าถึง และได้รับประโยชน์จากข่าวสารกิจกรรม จึงขอความร่วมมือจากท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอกดังกล่าวข้างต้น ให้บุคลากรในสังกัด และผู้สนใจ ได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น