เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔   ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว การกีฬาของจังหวัด อีกทั้ง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้น

จังหวัดศรีสะเกษ ขอเรียนว่า ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อันสืบเนื่องมาจากกรณีจังหวัดสมุทรสาคร และกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดได้ติดตาม เฝ้าระวังและควบคุม กำกับ กลุ่มเสี่ยงระดับต่าง ๆ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)คณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ประชุมปรึกษาหารือ และมีมติเลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น