ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดศรีสะเกษพิจารณาให้เป็นตามข้อสั่งการข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมดังกล่าวข้างต้นและข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


by

Tags: