การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการกิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประจำทุกปี

ในปี ๒๕๖๔ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จะพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ตามภูมิภาคของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่าง ๆ เห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็น ได้ประโยชน์ และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโรงเรียนที่มีกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ การพิจารณาเงินสนับสนุนจำนวนเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการในการเสนอขอเงินทุนดังกล่าว ให้จัดทำเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนและแบบแสดงรายละเอียดโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนใจ ได้เสนอโครงการฯ พร้อมงบประมาณ มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้สหกรณ์ฯ พิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ๑ โครงการ ส่งให้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น