มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่อาสา ของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร รุ่นที่ 1 ปีพุทธศักราช 2564

ความเห็นถูกปิด