สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ(ประเทศไทย)ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์ ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย)ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการออกแบบและจัดทำPA โดยใช้แพลตฟอร์ม รายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64 ตามแฟ้มแนบ

ความเห็นถูกปิด