สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกัน การกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์

ความเห็นถูกปิด