ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ความเห็นถูกปิด