ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเห็นถูกปิด