สำนักงานบริการมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาระบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗

สำนักงานบริการมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาระบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ ” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๗

ความเห็นถูกปิด