สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM)

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) รายละเอียดตามที่แนบ

ความเห็นถูกปิด