สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(แห่งประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(แห่งประเทศไทย) ร่วมกับสถาบันไอเวิลด์ ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management: PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ รายละเอียดตามที่แนบ

ความเห็นถูกปิด