การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565

จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ องค์กร หน่วยงานในสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด