สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) โดยมีรูปแบบการอบรม Online ผ่านระบบ Webex รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ความเห็นถูกปิด