สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์ การอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์การอบรมฟรี โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดอบรมออนไลน์ให้ฟรี จำนวน ๔ หลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ความเห็นถูกปิด