จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้สมัครอบรมหลักสูตรผู้นำ การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบ

ความเห็นถูกปิด