สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูเชิงปฏิบัติการ Coding เขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.สสวท สู่เวทีการแข่งขัน และศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเชิงปฏิบัติการ Coding เขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.สสวท สู่เวทีการแข่งขันและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามเอกสารที่แนบ

ความเห็นถูกปิด