“งานธุรการ” ตำแหน่งเล็กๆ ที่สอนวิชาทำงานมากกว่าที่คิด!

การรับส่งหนังสือราชการในระบบ AMSS+++

แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ

แนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ และ การกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไป ในการต่าง ๆ

การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19)

การติดต่อราชการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19) สำเนาหนังสือราชการจำนวน 4 ฉบับ

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ

ด้วยสโมสรไลน์ออนส์ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ไถ่ชีวิตโค – กระบือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุมเพชร นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านยังไม่ได้มารับผลการตรวจสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ท่านที่ยังไม่ได้มารับผลำการตรวจสุขภาพในวันดังกล่าว ขอให้ไปรับได้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยบริการสุขภาพ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้นที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ”

เอกสารประกอบการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบคู่มือบริหารการให้บริการ “ขั้นตอนการออกหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ” ดังเอกสารแนบ

ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service “ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม”

ตัวชี้วัดที่ 17 ระบบการบริการ e-service “ขั้นตอนการจองใช้ห้องประชุม” ดังเอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง

ด้วย สพฐ. ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ดังเอกสารที่แนบ