สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaing Day สำนักงาน ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 บุคลากรในสำนักงาน ได้รวมพลังบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และบริบทในที่ทำงาน (Big Cleaing Day) ให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย คือ ภายในปี 2564 “คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ” โดยมีค่านิยมร่วมกัน คือ “คุณภาพไม่มีเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอ” และภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “รวดเร็ว เป็นธรรม มาตรฐาน” ซึ่งบุคลากรทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ เดินทางสู่เป้าหมายเดียวกัน รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ “เขตหนึ่งต้องเป็นหนึ่ง”///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมทีมงาน DSD4T SSK1 เพื่อนำเสนอระบบพัฒนาทักษาด้านดิจิทัล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการผลิตสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 9 ด้าน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามมติคณะรัฐมนตรี และแนวทางที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางกุลจิรา ไตรภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมงานผลิตสื่ออบรม Online (ทีมงาน DSD4T SSK1) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รายละเอียดการโอนเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังแนบ

ไฟล์นำเสนอ การประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้ง ที่ 5 วันที่ 26 มิ.ย.63

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกร) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) เพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการสะท้อนผลการดำเนินงาน โครงการ “ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการสะท้อนผลการดำเนินงาน โครงการ “ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21” และมอบเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบฯ ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนบ้านโนนคูณ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่าย โดยมี นายยงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี ผศ.อรธิดา ประสาน ผศ.ชานนท์ ไชยทองดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาติชาย นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ

โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานโครงการ “ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21” ในรอบแรกได้คัดเลือกครูต้นแบบ จำนวน 10 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยใช้จักรยานเป็นสื่อ จัดทำในรูปแบบโครงการเถ้าแก่น้อยร้อยละขยะภายในโรงเรียน มี 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมขบวนการจักรยานตัวเก่ง กิจกรรมเถ้าแก่น้อยร้อยขยะ และกิจกรรมเถ้าแก่น้อยพอเพียง///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้แทนศึกษานิเทศก์ ตัวแทนครูประจำชั้น โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนบ้านคูบ โรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนตะดอบวิทยา โรงเรียนบ้านก้านเหลือง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ และสามารถปปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว