การจัดการองค์ความรู้ และ PLC สพป.ศรีสะเกษ เขต 1KM-กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
27 มิ.ย.66  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 41
27 มิ.ย.66  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 21
27 มิ.ย.66  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 30
23 มิ.ย.66  การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 39
22 มิ.ย.66  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 30
22 มิ.ย.66  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 28
20 มิ.ย.66  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 32
24 เม.ย.66  แก้ไขรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดการเลื่อนระดับ 38 ค. (2) 110
10 ม.ค.66  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 81
30 ก.ย.65  วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 84
5 ส.ค.65  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 76
12 ก.ค.65  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 52
12 ก.ค.65  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 56
12 ก.ค.65  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 51
12 ก.ค.65  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 11
12 ก.ค.65  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 51
12 ก.ค.65  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 63
12 ก.ค.65  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 54
12 ก.ค.65  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 45
12 ก.ค.65  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 49
12 ก.ค.65  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 53
11 ก.ค.65  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 52
11 ก.ค.65  แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 59
9 เม.ย.65  วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA 2565 47
19 ม.ค.65  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 55
23 พ.ย.64  การกำหนดตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) 25
26 มี.ค.64  รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. 51
1 มี.ค.64  ประกาศรับสมัครข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 48
15 ม.ค.64  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) ระดับชำนาญการ 60
7 ธ.ค.63  การรับสมัครบุคคล เพื่อการเปลี่ยตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งแต่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 50
3 ธ.ค.63  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2563 49
3 ธ.ค.63  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 46
21 ส.ค.63  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 57
21 ส.ค.63  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 56
13 มิ.ย.63  การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ 56
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 54
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 13 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 50
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 12 ลว.20 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 54
13 มิ.ย.63  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด 53
13 มิ.ย.63  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลว.22 เมษายน 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 57
5 มิ.ย.63  การทำ KM 47
[ ปิด ]