วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565

นโยบายที่ 1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

นโยบายที่ 2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

นโยบายที่ 3 การพัฒนาบุคลากร

นโยบายที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

นโยบายที่ 5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. รายงานผลการวางแผนอัตรากำลังคน กำหนดตำแหน่งและขอเลื่อนวิทยฐานะ

2. รายงานผลการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. รายงานผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล