ประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ผ่านทาง QR code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอีดยตามเอกสารที่แนบ

แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน พ.ค. 62 รายละเอียดแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม เพื่อติดตามผลการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ และเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น และขอให้ส่งไปสมัครฯ ไปยัง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยตรง ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการประสานงาน เพื่อเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ขอให้เบิกจากต้นสังกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 80 คน  และผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวรปภา ชัยพรมมา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เกษ และมี นายโชติ บุญทอง นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวย การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมี นางวิไลรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Online 2562) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน โอนวันที่ 30 พ.ค.62 รายละเอียดดังแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ด้วย การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิด หรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ การพัฒนายางพารา เพื่อกำหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุน หรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงาน
สร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพารา เพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไปยังบุคลากรในสังกัด ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยังสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ทางอีเมล์ rubberproject๖๒@gmail.com และช่องทางอื่น ๆ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชา สิงห์ลอ นักวิชาการเกษตร ๕ สถาบันวิจัยยาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๑๕๗๖ ต่อ ๓๐๑ หรือ ๓๐๘ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 ดังรายละเอียดแนบ

แนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต รายละเอียดแนบ