ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุรภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแฟ้มแนบ

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ส่งเอกกสารประกอบการสมัครไปยังมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) นักเรียนชั้น ป.๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O – NET ระดับสนามสอบ ในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน เข้าร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พร้อมนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้ง รักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย/////

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศษสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด ตามแฟ้มแนบ

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ รุ่น ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ๒๕๖๓

แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัและจัดซื้ออาหารเสริม (นม) กรณีเด็กรหัส G

เปิดรับสมัครการแข่งขันเทเบิ้ลเทนนิส